ชื่อ: Game เกม..เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับมาโดยต่อเนื่องว่าเป็นเทคนิคที่สามารถบูรณาการแนวคิดของการเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่เป็นสื่อในการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ความรู้ ทักษะ และ สะท้อนให้ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม ภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มที่ ให้การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร สามัคคี ประสานงาน คิดสร้างสรรค์ เสียสละ วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกัน