ชื่อ: ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดทั้งที่เป็นโบราณราชประเพณีที่มิได้ปฏิบัติแล้วและที่คงอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายเก่างานพระบรมศพและพระศพเจ้านายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมเนื้อหาปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมเนียม “ลักพระศพ” ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพระราชพิธีและพิธีที่น้อยคนจะทราบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้เนื้อหาสาระของธรรมเนียมพิธีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเจ้านายอย่างครบถ้วนมากขึ้น