ชื่อ: รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง พ.1

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เกือบทั้งหมดหยิบนำมาจากคอลัมน์ของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ ในหนังสือพิมพ์มติชน เซ็คชั่นกระแสทัศน์ ฉบับวันจันทร์ ซึ่งรายละเอียดของเรื่องมีจำนวนทั้งสิ้น 29 บท ทุกบทล้วนกล่าวถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติและการดำรงอยู่ของคนชั้นกลางว่าเป็นอย่างไร คนชั้นกลางต่อต้านความรุนแรงอย่างแท้จริงหรือไม่ เหตุใดชนชั้นกลางจึงสามารถกุมสภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นเวลานาน