ชื่อ: กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

ผู้แต่ง: รศ.ดร.วีระ โลจายะ/คณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: การศึกษา

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 - หน่วยที่ 2 เพิ่มและ update เนื้อหากฎหมายคุ้มครองแรงงาน บทลงโทษต่างๆ - หน่วยที่ 3 เพิ่มเนื้อหากฎหมายเงินทดแทน - หน่วยที่ 4 เพิ่มเนื้อหาสถานที่ใช้บังคับและคำพิพากษาศาลกฤษฎีกาที่ 3223/2525, หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน คำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงาน - หน่วยที่ 6 ปรับการนำเสนอเนื้อหา เพิ่มเนื้อหาเรื่อง จำนวนผู้พิพากษาในศาลแรงงานล่าสุด พ.ศ. 2552 - เพิ่มเนื้อหาเรื่องคดีเลิกจ้างโดยไม่ยุติธรรม - เพิ่มและปรับแบบประเมินผลการเรียนรู้ - มีตารางวิเคราะห์หลักสูตร + สรุปท้ายหน่วย