ชื่อ: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้แต่ง: คอมม่า ดีไซด์แอนพริ้นท์ บจก.

สำนักพิมพ์: คอมม่า บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก