ชื่อ: การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักวิชาการทรัพยากรธรณี

คงเหลือ: 99999 เล่ม

เนื้อหา