ชื่อ: การหมุนเวียนหรือสลับที่การทำงานในสายงานเดียวกันภายในองค์กร

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คงเหลือ: 99999 เล่ม

เนื้อหา