ชื่อ: การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีตรวจสอบพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 36 ทวิ เฉพาะกรณีฝ่าฝืนประกาศ ตามมาตรา 5 วรรคสอง

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักวิชาการทรัพยากรธรณี

คงเหลือ: 99999 เล่ม

เนื้อหา