ชื่อ: การวิเคราะห์สมรรถนะของชุดเจาะน้ำบาดาล โดยการวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE)

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: วิศวกร

คงเหลือ: 99999 เล่ม

เนื้อหา