ชื่อ: การพัฒนางานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมีผลสัมฤทธิ์

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คงเหลือ: 99999 เล่ม

เนื้อหา