ชื่อ: ระบบฐานข้อมุลพสุธารา และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบ

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักธรณีวิทยา

คงเหลือ: 99999 เล่ม

เนื้อหา