ชื่อ: การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในเชิงของปริมาณและคุณภาพเบื้องต้นและปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัย (Safe Yield)

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักธรณีวิทยา

คงเหลือ: 99999 เล่ม

เนื้อหา