หมวดจำนวนยืม
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล25
หนังสือทั่วไป10
ผลงานทางวิชาการ3